بازاریابی و تبلیغات در عراق

* تهیه طرح بازاریابی خدمات و محصولات

خدمات تحقیقات میدانی بازار، مطالعه و تحلیل بازار رقابتی عراق

* مشاوره در انتخاب عامل فروش انحصاری، ایجاد شبکه توزیع و یا فروش مستقیم

مشاوره و ارائه خدمات تبلیغاتی در انواع رسانه های عراق و ارسال نمونه های تبلیغاتی

مشاوره و ارائه خدمات شرکت در نمایشگاههای عراق